กิจกรรมฝึกงานภาคสนาม และสหกิจศึกษา เดือนเมษายน 2564

การฝึกงานภาคสนาม และสหกิจศึกษา เป็นภารกิจหนึ่งในภารกิจหลักด้านสนับสนุนการเรียนการสอน และบริการวิชาการของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดยในเดือนเมษายน 2564 มีนิสิตอยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยฯ จำนวน 12 คน จาก 3 สถาบัน ได้แก่ สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Read more

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา “เส้นทางการส่งเสริมรายได้และการประกอบอาชีพ”

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิทยากร คุณจรรตกร รอดอยู่ นักวิชาการเกษตร คุณปิยะพงศ์ เสนานุช และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน ภายใต้หัวข้อ  การยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการประมงอย่างยั่งยืน

Read more

นิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง นำเสนอโครงการวิจัยฯ ผลงานสหกิจศึกษา

นางสาวอมรกานต์ ชมเงิน นิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าฝึกงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2563 – 8 เมษายน 2564 ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นิสิตได้นำเสนอผลงานวิจัยสหกิจศึกษาเรื่อง

Read more

มาเที่ยวกำพวน EP2 กินอาหารทะเลสดๆ ปล่อยปูม้ากับน้องมินท์ I Roam Alone

“ระนอง จะกินทั้งกอง ยังไงให้หมด! สด อร่อย ถูกกกก เอาสเบียงกระโดดขึ้นแพปลา ไปฟาดปูม้า กุ้งมังกร กุ้งยักษ์ กั้ง**ตั๊กแตน หอยชักตีน มีให้กินเต็มมมมไปหมด แถมความรู้แน่นเอี๊ยด ทำไมปูถึงกินยังไงก็ไม่หมด กินปูตรงไหนแล้วจะฉี่ และอีกมากมาย” พี่ๆ สถานีวิจัยฯ พาไปกินอาหารทะเล

Read more

กิจกรรม “การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ”

เพื่อให้เป็นแนวทางการบริหารจัดการคณะประมง ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะประมง ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างของสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนิสิต เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ทางสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้มีคณะทำงานซึ่งมีหน้าที่กำหนดแนวทาง และแผนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคณะทำงานของสถานีวิจัยฯ ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยทำการคัดแยกขยะ เก็บข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภท สรุปปัญหาอุปสรรค และรายงานต่อคณะทำงานประจำคณะ เป็นประจำทุกๆ เดือน สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดประพาส

Read more

แนะนำ… โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลเกาะศรีบอยา

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ เป็นตำบลที่อยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา เป็นผู้จัดการตำบลจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการ บูรณาการโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based System Integrator) ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐกว่า

Read more

มาเที่ยวกำพวน EP1 กินอาหารทะเลสดๆ จากท้องทะเล กับน้องมินท์ I Roam Alone กันจ้า…

“ระนอง ถูกขนาดนี้ เหมากินทั้งเรือโลด! มิ้นท์กระโดดขึ้นเรือประมงแทบทุกลำ ไปคุ้ยหาของกิน เจอกุ้งแชบ๊วยกิโลละ 200 เอ้ย! ไม่ใช่สิ ไปคุยกับพี่ๆชาวประมง ไปพร้อมอาจารย์จาก ม. เกษตรที่อธิบายทุกอย่าง จนคลิปตะกละกลายเป็นคลิปสาระ 5555”

Read more

แนะนำ … โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เป็นตำบลที่อยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เป็นผู้จัดการตำบล โครงการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based System Integrator)

Read more

นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนใหม่ เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านสวนใหม่ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา จำนวน 44 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางทะเลและชายฝั่งบริเวณหาดประพาส ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดยมีคณะวิทยากรจากสถานีวิจัยฯ บรรยาย นำชมและศึกษาระบบนิเวศบริเวณชายหาดประพาส

Read more

คณะอาจารย์จาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยม และนิเทศสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ผศ.ดร ปิยะวรรณ เนื่องมัจฉา และ ดร. สุพพัฒ เมืองศรีนุ่น อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยม และนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน ที่เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Read more