ดาวน์โหลด หนังสือชีววิทยาบางประการของแม่หอบในป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง

หนังสือชีววิทยาบางประการของแม่หอบในป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง เป็นการรวบรวมข้อมูลทางชีววิทยาขั้นต้นของแม่หอบในสกุล Thalassina ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและสำรวจพบในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแม่หอบในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย

Read more

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยประจำเดือนสิงหาคม 2563

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณอาคารวิจัยและพัฒนา

Read more

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์ ณ พื้นที่สถานีวิจัยฯ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน นายสาคร จันทร์มา วิศวกรชำนาญการ และนายวิสัย คงแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบอุปกรณ์หัววัดให้มีความพร้อมใช้งานและส่งข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูลหลักได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีจากภายในและนอกประเทศ ณ อาคารสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศ พื้นที่สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

Read more

พัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 โดยมีการประชุมบุคลากร และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณหาดประพาส พื้นที่รอบอาคารของสถานีวิจัยฯ ตัดหญ้าบริเวณสถานี ปลูกต้นไม้แนวรั้ว ทำความสะอาดอนุสรณ์สถานภัยพิบัติสึนามิ

Read more

ดาวน์โหลด…คู่มือการปลูกสร้างไม้มีค่าในระบบสวนสมรมฯ

“คู่มือการปลูกสร้างไม้มีค่าในระบบสวนสมรมบนพื้นฐานเสริมสร้างนิเวศความหลากหลายชีวภาพและเศรษฐกิจชุมชน” อยู่ภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า” สนับสนุนทุนวิจัยจากสนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสถานีวิจัยฯ มีนักวิจัยเป็นผู้ร่วมทำวิจัยโครงการดังกล่าว

Read more

พัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนเมษายน 2563

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยการร่วมกันเก็บขยะบริเวณหาดประพาส ต่อเนื่องจากการพัฒนาสถานีวิจัยฯ ในเดือนมีนาคม เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีขยะทะเลพัดเข้ามาเกยบริเวณหาดประพาสจำนวนมาก เช่น ขวดพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม โฟม เชือกชนิดต่างๆ ฝาขวดพลาสติก ฯลฯ  และพัฒนาพื้นที่แนวรั้วสถานีวิจัยฯ ตกแต่งกิ่งไม้ เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้แนวรั้ว

Read more

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ ลงตรวจวัดคุณภาพน้ำชายฝั่งหาดประพาส เดือนเมษายน 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ ลงตรวจวัดคุณภาพน้ำชายฝั่ง พื้นที่หาดประพาส โดยทำการตรวจวัดทั้งหมด 9 สถานี ครอบคลุมพื้นที่หาดประพาส และปากคลองกำพวน ห่างจากแนวชายฝั่ง 3 กิโลเมตร

Read more

สถานีวิจัยฯ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตั้งอยู่บริเวณหาดประพาส ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง พื้นที่ใกล้เคียงโอบล้อมด้วยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เหมาะกับการเข้ามาศึกษา และเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาทางทะเล

Read more

ดาวน์โหลด…คู่มือเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะลและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

โครงการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดทำ “คู่มือเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะลและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง” 

Read more

หนังสือแนะนำ

เชิญดาวน์โหลดหนังสือ สัตว์น้ำในป่าชายเลน และระบบนิเวศชายฝั่งบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้จากการวิจัยและเก็บข้อมูลของนักวิจัยประจำสถานีวิจัยฯ เรียบเรียงโดย นายสหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สัตว์น้ำในป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง  สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศชายฝั่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และบริเวณใกล้เคียง

Read more