พัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 โดยมีการประชุมบุคลากร และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณหาดประพาส พื้นที่รอบอาคารของสถานีวิจัยฯ ตัดหญ้าบริเวณสถานี ปลูกต้นไม้แนวรั้ว ทำความสะอาดอนุสรณ์สถานภัยพิบัติสึนามิ

Read more

ดาวน์โหลด…คู่มือการปลูกสร้างไม้มีค่าในระบบสวนสมรมฯ

“คู่มือการปลูกสร้างไม้มีค่าในระบบสวนสมรมบนพื้นฐานเสริมสร้างนิเวศความหลากหลายชีวภาพและเศรษฐกิจชุมชน” อยู่ภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า” สนับสนุนทุนวิจัยจากสนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสถานีวิจัยฯ มีนักวิจัยเป็นผู้ร่วมทำวิจัยโครงการดังกล่าว

Read more

พัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนเมษายน 2563

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยการร่วมกันเก็บขยะบริเวณหาดประพาส ต่อเนื่องจากการพัฒนาสถานีวิจัยฯ ในเดือนมีนาคม เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีขยะทะเลพัดเข้ามาเกยบริเวณหาดประพาสจำนวนมาก เช่น ขวดพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม โฟม เชือกชนิดต่างๆ ฝาขวดพลาสติก ฯลฯ  และพัฒนาพื้นที่แนวรั้วสถานีวิจัยฯ ตกแต่งกิ่งไม้ เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้แนวรั้ว

Read more

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ ลงตรวจวัดคุณภาพน้ำชายฝั่งหาดประพาส เดือนเมษายน 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ ลงตรวจวัดคุณภาพน้ำชายฝั่ง พื้นที่หาดประพาส โดยทำการตรวจวัดทั้งหมด 9 สถานี ครอบคลุมพื้นที่หาดประพาส และปากคลองกำพวน ห่างจากแนวชายฝั่ง 3 กิโลเมตร

Read more

สถานีวิจัยฯ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตั้งอยู่บริเวณหาดประพาส ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง พื้นที่ใกล้เคียงโอบล้อมด้วยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เหมาะกับการเข้ามาศึกษา และเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาทางทะเล

Read more

ดาวน์โหลด…คู่มือเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะลและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

โครงการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดทำ “คู่มือเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะลและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง” 

Read more

หนังสือแนะนำ

เชิญดาวน์โหลดหนังสือ สัตว์น้ำในป่าชายเลน และระบบนิเวศชายฝั่งบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้จากการวิจัยและเก็บข้อมูลของนักวิจัยประจำสถานีวิจัยฯ เรียบเรียงโดย นายสหัส ราชเมืองขวาง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สัตว์น้ำในป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง  สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศชายฝั่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และบริเวณใกล้เคียง

Read more

พัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 “เก็บขยะและแยกขยะ”

วันที่ 17 มีนาคม 2563 บุคลากรประจำสถานีวิจัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ โดยการเก็บขยะบริเวณชายหาดประพาสและพื้นที่โดยรอบสถานีวิจัยฯ ซึ่งจากกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการคัดแยกขยะ และได้แยกขวดพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่มชนิดใส (PET) เพื่อนำไปร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิล ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิไอวีแอล

Read more

รู้รักษ์พืชท้องถิ่น ต้นเท้ายายม่อม พืชป่าชายหาด

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ นางจรรตกร รอดอยู่ นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “รู้รักษ์พืชท้องถิ่น ต้นเท้ายายม่อม พืชป่าชายหาด” ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา67 (บ้านนาพรุ) จำนวน 50 คน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน และชุมชน โดยเริ่มจากพื้นที่ใกล้เคียงเรื่องการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น เน้นพืชป่าชายหาดในพื้นที่

Read more

ค่ายเยาวชนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดค่ายเยาวชนเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2563 เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้นิเวศวิทยาชายฝั่งและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรชายฝั่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 78 คน

Read more